Privacy beleid

Privacy beleid

Uw persoonsgegevens en privacy bij RAD-IT.

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacy beleid is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

RAD-IT

RAD-IT kan diverse persoonsgegevens van u verwerken. Dit is noodzakelijk om u als klant beter van dienst te zijn, de communicatie met u te onderhouden. Daarnaast zijn uw gegevens noodzakelijk om de factuur te kunnen versturen.

De plichten van RAD-IT

RAD-IT is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor het leveren van de diensten. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet RAD-IT als volgt:
    • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
        ○ voor de optimale levering van onze diensten;
        ○ voor de communicatie met u;
        ○ voor de facturatie.
    • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
    • U wordt mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
    • RAD-IT verplicht zich om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
    • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
    • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de goede dienstverlening.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:
    • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
    • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
    • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
    • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels contactformulier kenbaar maken aan RAD-IT.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

RAD-IT zal uw persoonsgegevens niet met derden delen.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Neem contact met ons op zodat we uw vraag kunnen beantwoorden of de klacht behandelen.